Algemene voorwaarden website en mobiele applicaties

Geüpdated op 01 februari 2021

 

 

De websites https://www.eurokruis.be

en de mobiele applicaties "Help!" en "EHBO doe je ZO"

(hierna samen het "Platform")

 

zijn een initiatief van

Eurokruis Vlaanderen vzw

Kasteelstraat 56 bus 3, 9620 Zottegem

KBO: 0502.517.507

E-mail: info@eurokruis.be 

Telefoon: 09 395 74 87

(hierna "Eurokruis Vlaanderen" of de "wij")

 

Eurokruis Vlaanderen stelt deze gebruiksvoorwaarden vast, dat tot doel heeft de gebruikers op transparante wijze te informeren over de website de gehost wordt op het volgende adres: https://www.eurokruis.be (hierna de "site") en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Eurokruis Vlaanderen.

 

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

1.  Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het platform door een internetgebruiker (hierna "Gebruiker" genoemd).

 

Door het platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij deze algemene gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

 

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden onverlet.

 

Wij behouden ons het recht voor om onze algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar verbinden ons ertoe ten opzichte van de gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de gebruiker het platform gebruikte.

 

 

2.  Platform

 

A.  Toegankelijkheid en navigatie

De toegang tot en het gebruik van het platform is voorbehouden aan personen vanaf 16 jaar. Elke gebruiker verklaart op erewoord dat hij/zij de vereiste leeftijd heeft bereikt. Wij behouden ons het recht voor om bewijs van de leeftijd van de gebruiker op welke wijze dan ook te vragen.

 

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

 

Elk gebruik van het platform is altijd op eigen risico van de gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het platform.

 

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

 

B.  Inhoud

Eurokruis Vlaanderen bepaalt grotendeels de inhoud van het platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons platform zo volledig, accuraat en up-to-date te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Bij behouden ons het recht voor om het platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

 

Eurokruis Vlaanderen kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het platform, als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Eurokruis Vlaanderen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het platform verstrekte informatie.

 

Als bepaalde inhoud van het platform in strijd is met de wet of de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke gebruiker om ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen via webmaster@ambu-life.be, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

 

Elke download vanaf het platform is altijd op eigen risico van de gebruiker. Eurokruis Vlaanderen is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn.

 

 

C.  Diensten gereserveerd voor geregistreerde gebruikers

 

1)   REGISTRATIE

De toegang tot bepaalde diensten is beperkt tot gebruikers die de registratie op het platform hebben voltooid.

 

Registratie en toegang tot de diensten van het platform zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op het platform en na aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

 

Op het moment van registratie verbindt de gebruiker zich ertoe om correcte, volledige en actuele informatie van zichzelf te verstrekken. De gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen.

 

De gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop het platform hem/haar een bevestiging van inschrijving tot onze diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om zich in te schrijven voor de diensten.

 

Ook per persoon is slechts één registratie toegestaan.

 

De gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen waarmee hij/zij toegang heeft tot een ruimte die voor hem/haar is gereserveerd (hierna de "persoonlijke ruimte"), mits het invoeren van zijn/haar wachtwoord.

 

De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen door de gebruiker online worden gewijzigd in zijn/haar persoonlijke ruimte.

 

Het wachtwoord is vertrouwelijk. De gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

 

Eurokruis Vlaanderen behoudt zich in ieder geval het recht voor om een verzoek tot registratie bij de diensten van het platform te weigeren of de persoonlijke ruimte te blokkeren bij niet-naleving van deze algemene gebruiksvoorwaarden door de gebruiker.

 

 

2)   UITSCHRIJVEN

De gebruiker die regelmatig geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar een speciale pagina in zijn persoonlijke ruimte te gaan. Elke uitschrijving van het platform zal zo snel als mogelijk nadat de gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld effectief zijn.

 

 

D.  Inhoud gepubliceerd door de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe alle geldende en toepasselijke wetgeving (met inbegrip van, doch niet beperkend tot, de wetgeving inzake privacy en auteursrechten) na te leven via elk van zijn publicaties op het platform. De gebruiker zal bijzondere aandacht besteden aan de belangen van derden, aanstootgevende inhoud en inhoud die strijdig kan zijn met de openbare orde of de goede zeden. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor elke inhoud die op het platform wordt gepubliceerd.

 

Het platform kan gematigdheden betrachten bij elke publicatie en weigeren om de inhoud online te publiceren zonder opgave van reden. Op dezelfde manier kan de inhoud die door een gebruiker wordt gepubliceerd, zonder enige reden of termijn worden gewijzigd of verwijderd.

 

Door het publiceren op het platform verleent de gebruiker gratis en op niet-exclusieve basis aan Eurokruis Vlaanderen het recht om de gepubliceerde inhoud te vertegenwoordigen, te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te wijzigen, te verwijderen, te distribueren en te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, op elk medium en over heel de wereld.

 

 

3.  Links naar andere websites

Het platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Eurokruis Vlaanderen en de externe website of zelfs dat er impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

 

Eurokruis Vlaanderen heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.

 

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op een hyperlink klikt, verlaat hij/zij het platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

 

 

4.  Intellectuele eigendom

De structuur van her platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, foto's, video's, geluiden, databanken, computertoepassingen enz. waaruit het platform is samengesteld, of die toegankelijk zijn via het platform, zijn eigendom van Eurokruis Vlaanderen of Eurokruis Vlaanderen heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.

 

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden op het platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Eurokruis Vlaanderen, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als 'royalty-vrij' op het platform zijn aangeduid.

 

De gebruiker van het platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen gebruikt worden voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de gebruiker niet toegestaan de beschermende elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.

 

Het is de gebruiker verboden om op het platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

 

 

5.  Bescherming van persoonsgegevens

Wij verzekeren de gebruikers dat wij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en dat wij er altijd naar streven om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.

 

De persoonsgegevens die door de gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door Eurokruis Vlaanderen.

 

Eurokruis Vlaanderen verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

De persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op het platform.

 

 

6.  Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

 

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Eurokruis Vlaanderen haar maatschappelijke zetel heeft.

 

 

7.  Overige bepalingen

Eurokruis Vlaanderen behoudt zich het recht voor om het platform en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

 

In het geval van een inbreuk op de algemene gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, behoudt Eurokruis Vlaanderen zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Eurokruis Vlaanderen behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toegang tot het platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Eurokruis Vlaanderen niet met zich meebrengen, noch enige aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

 

De onwettigheid  of de volledige of de gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze algemene gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de toepassing van de andere bepalingen. In dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.


Eurokruis Vlaanderen vzw

Kerkstraat 108

9050 Gent

T: 02 781 02 01

F: 02 669 91 66

info@eurokruis.be

BE39 7390 1976 0919

Ondernemingsnummer: 0502.517.507

Onze partners

© 2021 Eurokruis Vlaanderen vzw

Alle rechten voorbehouden.