Privacybeleid

Geüpdated op 01 januari 2021

 

 

1.  Partijen en voorwerp

Eurokruis Vlaanderen vzw (hierna genoemd "Eurokruis Vlaanderen" of de "verwerkingsverantwoordelijke")

Kasteelstraat 56 bus 3, 9620 Zottegem

KBO: 0502.517.507

E-mail: privacy@eurokruis.be

Telefoon: 09 395 74 87

 

Eurokruis Vlaanderen stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de gebruikers op transparante wijze te informeren over de website de gehost wordt op het volgende adres: https://www.ambu-life.be (hierna de "site") en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Eurokruis Vlaanderen.

 

De ter "gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de site bezoekt of op enigerlei wijze met de site communiceert.

 

In  diens hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt Eurokruis Vlaanderen alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. Eurokruis Vlaanderen verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Wet") en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (d.i. algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of 'GDPR', hierna de "Verordening").

 

Eurokruis Vlaanderen is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens op haar verzoek in in haar naam verwerkt (hierna de "Verwerker" of "Onderaannemer"). In voorkomend geval verbindt Eurokruis Vlaanderen zich ertoe een verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en de verordening.

 

 

2.  Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de site en mobiele applicaties door de gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Eurokruis Vlaanderen, in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Eurokruis Vlaanderen optreden, gebeurt in overeenstemming met de wet en de verordening.

 

Persoonsgegevens worden verwerkt door Eurokruis Vlaanderen, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:

 • een geautomatiseerde procedure;
 • inschrijven op een nieuwsbrief;
 • registratie op een account;
 • registratie op een mobiele applicatie;
 • vervoer door onze dienst ziekenvervoer;
 • het bezoek aan een hulppost;
 • registratie voor onze sociale activiteiten;
 • het doen van een gift;
 • vervoer bij of verzorging bij grote ongevallen of bij rampen.

 

3.  Doel en verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende: de uitvoering van overeengekomen diensten op de websites, op de mobiele applicaties, op hulpposten en in het ziekenvervoer.

 

 

4.  Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De gebruiker stemt ermee in, dat tijdens het bezoek van de website, de mobiele applicaties, de hulpposten en het ziekenvervoer de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt worden:

 • naam en voornaam;
 • telefoonnummer;
 • adresgegevens;
 • medische gegevens;
 • mutualiteitsgegevens.

 

5.  Toestemming

Door de toegang en het gebruik van de site, de mobiele applicaties, de hulpposten en het ziekenvervoer verklaart de gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit privacybeleid.

 

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handelingen het vak voor het privacybeleid in 'hyperlink tekst' heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de site of om de gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Eurokruis Vlaanderen. Elke overeenkomst die Eurokruis Vlaanderen en een gebruiker verbinden met betrekking tot de goederen en diensten die worden aangeboden op de site, in hulpposten en/of in het ziekenvervoer is onderworpen aan de aanvaarding van het privacybeleid door de gebruiker.

 

De gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit privacybeleid opgenomen voorwaarden en in principe zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de site of in verband met diensten die worden aangeboden door Eurokruis Vlaanderen, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

 

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

 

 

6.  Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de gebruiker.

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de verordening bewaart de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur is in ieder geval niet langer dan 10 jaar.

 

 

7.  Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van Eurokruis Vlaanderen voor zover adequate garanties geboden worden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met Eurokruis Vlaanderen voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van de diensten. Zij handelen onder rechtstreeks gezag van Eurokruis Vlaanderen, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van gegevens.

 

Medische gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim en zullen nooit worden gedeeld of uitbesteed aan derden.

 

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worde verstrekt de inhoud van dit privacybeleid na. Eurokruis Vlaanderen zorgt ervoor dat deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

 

In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de gebruiker geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven.

 

 

8.  Data Protection Officer (DPO).

De volgende persoon wordt benoemd tot 'Functionaris voor gegevensbescherming' of 'Data Protection Officer' (hierna "DPO"): de heer Kurtrich De Jonghe

 

De rol van de DPO is te zorgen voor de correcte uitvoering en naleving van de nationale en supranationale bepalingen inzake de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

 

U kan als volgt contact opnemen met de DPO:

 • dpo@eurokruis.be
 • tel.: 09 395 74 87

 

9.  Rechten van de gebruikers

De gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: privacy@eurokruis.be, of een brief per post vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres: Eurokruis Vlaanderen vzw, Kasteelstraat 56 bus 3, 9620 Zottegem.

 

a. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de verordening, garandeert Eurokruis Vlaanderen het recht van de gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De gebruiker heeft recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:

 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • in geval de ontvangers gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties zijn, de gepaste of geschikte waarborgen;
 • indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens, of indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4 van de verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de gebruiker worden opgevraagd.

 

Wanneer de gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv via het e-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

 

De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de gebruiker worden meegedeeld.

 

 

b. Recht op recificatie

AmbuLife garandeert het recht op recificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de gebruiker.

 

Overeenkomstig artikel 16 van de verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan Eurokruis Vlaanderen.

 

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke recificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke recificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

 

 

c.   Recht op uitwissing

De gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

 

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene voor deze verwerking verantwoordelijke heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.

 

De twee voorafgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van een lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;
 • de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel ,moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

 

 

d.   Recht om de verwerking te beperken

De gebruiker heeft het recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in artikel 18 van de verordening genoemde gevallen.

 

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

 

 

e.   Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de verordening hebben gebruikers het recht om van Eurokruis Vlaanderen hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke  zonder dat Eurokruis Vlaanderen dit verhindert, in de gevallen voorzien zijn in de verordening.

 

Wanneer de gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

 

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing voor de verwerking die nodig is voor het vervullen van een taak van algemeen belang of door de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

 

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en de vrijheden van derden.

 

 

f.   Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Eurokruis Vlaanderen. In overeenstemming met artikel 21 van de verordening, zal Eurokruis Vlaanderen geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

 

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

 

 

g.   Klachtenrecht

De gebruiker heeft het recht om klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Eurokruis Vlaanderen, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgisch grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/ .

 

Klachten kunnen ingediend worden op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel.: +32 2 274 48 00

Fax +32 2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

 

De gebruiker kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van de rechtbank van Eerste Aanleg van zijn woonplaats.

 

 

10.  Beperking van de aansprakelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke

De website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet gelinkt zijn aan Eurokruis Vlaanderen. De inhoud van deze sites en de naleving van de verordening en van de wet vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Eurokruis Vlaanderen.

 

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geven aan een minderjarige jonger dan 16 jaar om persoonlijke informatie of gegevens middels de site bekend te maken. Eurokruis Vlaanderen raadt de personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen ten zeerste aan om een verantwoord en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De verwerkingsverantwoordelijke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie en gegevens - met name wat betreft de leeftijd - die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval worden persoonlijke gegevens verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke indien de gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16 jaar.

 

Eurokruis Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonsgegevens, met name als gevolg van de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen.

 

 

11.  Veiligheid en beveiliging

De verwerkingsverantwoordelijke voert technische en organisatorische maatregelen uit om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

 

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt standaard encryptietechnologieën binnen de IT-sector bij overdracht of verzameling van persoonsgegevens op de site.

 

 

12.  Wijzigingen van het privacybeleid

Eurokruis Vlaanderen behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen of aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

 

 

13.  Toepasselijkheid en bevoegde rechtbank

Dit privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Eurokruis Vlaanderen.

 

 

14.  Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: privacy@eurokruis.be.


Eurokruis Vlaanderen vzw

Kerkstraat 108

9050 Gent

T: 02 781 02 01

F: 02 669 91 66

info@eurokruis.be

BE39 7390 1976 0919

Ondernemingsnummer: 0502.517.507

Onze partners

© 2021 Eurokruis Vlaanderen vzw

Alle rechten voorbehouden.